top of page

Reglement for Jernbanens Båtforening

Vedtatt på årsmøte 9. mars 2016

 • OPPGAVER FOR VALGTE ORGANER

 • HAVNEREGLEMENT

 • INSTRUKS FOR TILLITSVALGTE

 

A. STYRET

 

§ 1. OPPGAVER

Styrets oppgaver er blant annet:

 • Forberede og innkalle til årsmøte.

 • Utarbeide forslag til driftsbudsjett i balanse for inneværende kalenderår.

 • Fordele arbeidsoppgavene blant styrets medlemmer.

 • Sørge for at det føres regnskap for driften av Jernbanens båtforening.
   

Sørge for:

 • At årsmøtets vedtak blir effektuert.

 • At det føres referat fra alle styremøter, og at disse blir godkjent av styret og tilgjengelige for medlemmene ved forespørsel.

 • At medlemsliste og venteliste ajourføres, og gjøres tilgjengelig for medlemmene.

 • At kontingent og avgifter innkreves i rett tid.

 • At ledige båtplasser, herunder også midlertidige, fylles opp så snart som mulig.

 • Tildele bryggeplass til den enkelte båt.

 

B. HAVNEKOMITEEN

 

 § 2. OPPGAVER

Havnekomiteens oppgaver er blant annet:

 • Ajourføre oversikt over hvem som disponerer utstyrkassene og jolleplassene.

 • Sørge for å holde brygger, kran, truck og annet utstyr i god driftsmessig stand.

 • Ved bruk av egen kran:

  • Gjennomføre utsett og oppsett.

  • Hver dag skal det være en kranfører og to hjelpere til stede.

  • Hjelperne skal være godkjent av havnesjefen.

  • Den ene utpekes av havnesjefen til å lede arbeidet på vegne av ham selv om han ikke er til stede for å lede arbeidet.

 • Ved bruk av truck fra Arbeidernes: En fra styret eller havnekomiteen leder arbeidet.

 

 

 C. HAVNEREGLEMENT

 

 § 3. ORDENSREGLER

 • I båthavnen og på opplagsplassene skal det være orden og renslighet.

 • Avfall og spillolje samt annet spesialavfall leveres i miljøcontainer.

 • Løse gjenstander, kasser, joller og gummibåter må ikke legges på bryggene. Trapp og mindre benk kan godkjennes.

 • Båteiere kan ikke lage særinstallasjoner i bryggelegemene ved sine båtplasser, uten  samråd med leder i havnekomiteen.

 • Ingen må opptre slik på foreningens område at vedkommende ved sin oppførsel vekker anstøt, forargelse eller på annen måte er til skade for foreningen.

 • At elektrisk utstyr som bruker med landstrøm skal være godkjent for bruken. Enten båten er på land eller på vann kan landstrøm kun være tilkoplet når eier eller representant for eier er til stede i båten eller i umiddelbar nærhet.

 

§ 4. FORTØYNING OG MANØVRERING

 

 • Alle båter skal være solid fortøyd.

 • Fjærer eller gummistropper anvendes mot pongtong. Fendere skal anbringes mot utriggere.

 • Joller og gummibåter som ikke henger i daviter skal fortøyes ved jollebryggen.

 • Ved manøvrering i havnen må det vises hensyn og forsiktighet.

 • Ingen må unødig oppta bryggepartier som er beregnet på serviceinnretninger og gjesteplasser.

 • Unødvendig tomgangskjøring av motorer er forbudt.

 

 

§ 5. BETALINGSUNNLATELSE OG BRUDD PÅ HAVNEREGLEMENT

 

 • Båter som det ikke er betalt avgifter for, eller som er plassert uten leder for havnekomiteens tillatelse, kan forlanges fjernet på kort varsel.

 • Båter som står i veien for sjøsetting av andre båter, flyttes på eierens risiko og bekostning. Det ilegges i så fall et fastsatt flyttegebyr.

 • Medlemmene plikter å godta den plassen leder i havnekomiteen anviser, og å yte hverandre gjensidig hjelp.

 • Vintertekking av båter må utføres slik at andre båter ikke skades.

 • Ekstraordinære oppsett og utsett utenom de fastsatte tider må avtales med leder for havnekomiteen i hvert enkelt tilfelle.

 • Båtplasser som ikke benyttes utover 1 måned skal stilles til foreningens disposisjon.

 

§ 6. TILSYN

Alle båteiere må sørge for regelmessig tilsyn av sine båter så vel på land som på vann.

 

§ 7. RYDDING ETTER VINTEROPPLAG

Om våren må alle rydde sin vinteropplagsplass. Opplagsmateriell legges til dertil bestemte plasser.  Avfall og gamle batterier legges i miljøcontainer.

 

§ 8. KUNNGJØRING VED OPPSLAG

Medlemmene plikter å holde seg underrettet om de påbud og meddelelser som blir kunngjort på foreningens nettside jbbf.no, eventuelt ved skriv eller oppslag til medlemmene.

 

§ 9. ERSTATNINGSANSVAR FOR SKADER

Eier av farkost som påfører andre farkoster i havna skader, forsettlig eller uaktsomt, plikter å erstatte dette. Dersom skadevolderen ikke vil erstatte skaden, skal dette innrapporteres skriftlig til styret. Vedkommende kan da risikere å miste sin båtplass og bli ekskludert av foreningen.

Påføres skade på bryggeanlegg eller båtforeningens materiell, skal styret straks informeres om dette.

 

§ 10. KLAGER

Klager over forhold i båthavnen skal rapporteres skriftlig til styret.

 

§ 11. GJESTER

Gjester og gjestende båtfolk plikter å følge havnereglementets bestemmelser og lederen for havnekomiteens anvisninger.

 

D. INSTRUKS FOR TILLITSVALGTE

 

§ 12. STYRETS LEDER

Styrets leder er foreningens øverste administrative leder og har ansvar for at årsmøtets og styrets vedtak blir gjennomført, samt at vedtekter og havnereglement blir overholdt.

Styrets leder er foreningens talsmann og representant utad og har sammen med kassereren prokura for kapital/høyrentekonti. Disse har hver for seg prokura for driftskonti.

Vedtak om prokura fattes av årsmøte.

Styrets leder skal:

 • Sende møteinnkallelser med saksliste og er ansvarlig for at eventuelle vararepresentanter blir innkalt.

 • Ta nødvendige beslutninger på saker som ikke behøver styrebehandling.

 • Sammen med kassereren ha den daglige kontroll med økonomien.

 § 13. NESTLEDER; LEDER I HAVNEKOMITEEN/HAVNESJEF

Nestlederen representerer havnekomiteen i styret og skal: 

 • Fordele arbeidsoppgavene i havnekomiteen.

 • Påse at havnereglementet blir fulgt.

 • Undersøke om kontingent, avgifter og gebyrer er betalt før båtplass blir anvist, eller båter blir satt på sjøen.

 • Sammen med komiteen utarbeide planer og kostnadsoverslag til drift, vedlikehold og nyanskaffelser.

 • Sørge for nødvendig innkjøp til vedlikehold og dugnader.

 • Levere liste over frammøte etter dugnader til kassereren.

 • Ha ansvar for ettersyn av foreningens eiendommer.

 • Ha ansvar for å tildele utstyrskasser, at disse holdes i brukbar stand, og at kasseoversikten holdes à jour.

 • Sørge for nødvendig informasjon mellom foreningens valgte organer, til medlemmene, og at nødvendig kontorrekvisita blir anskaffet.

 • Sørge for å holde foreningens kartotek og arkiv i orden i samarbeid med nestleder og kasserer.

 

§ 14. KASSEREREN

Kassereren skal føre foreningens regnskap, kassaregnskap og utarbeide årsregnskap. Han kan få bistand av ekstern regnskapsfører til dette etter vedtak i styret.

 

Kassereren skal:

 • Utarbeide og fremlegge årlig driftsbudsjett overfor styret.

 • Legge fram økonomisk status for styret minst 3 ganger i året.

 • Styre foreningens økonomi.

 • Kreve inn kontingent, avgifter og gebyrer, og påse at dette blir innbetalt.

 • Sende ut nødvendige purringer på manglende innbetalinger innen de fastsatte frister.

 • Betale alle regninger til riktig tid.

 • Sammen med styrets leder ha prokura for bankkonti, jfr. § 12.

 • I samarbeid med havnesjef føre medlemslister og holde disse oppdatert

 

§ 15. STYRETS SEKRETÆR

Styrets sekretær er ansvarlig for foreningens korrespondanse, å føre protokoll fra styremøtene og skal være redaktør for jbbf.no.

 

§ 16. STYREMEDLEMMER

Styrets medlemmer er pliktige til å gjennomføre de administrative og praktiske gjøremål som vedtas av styret.

 

Styrets medlemmer plikter å varsle i god tid hvis hun/han er forhindret fra å møte på styremøter

 §17. REVISORER

Revisorer skal revidere og avgi revisjonsberetning etter god revisjonsskikk, etter at styret har vedtatt foreningens årsregnskap.

 Som ledd i dette, skal revisorene kontrollere: 

 1. Bilag og bankkonti.

 2. At kassaregnskaper gjort opp på riktig måte.

 3. At det av styret framsatte årsregnskap ikke har vesentlige avvik i forhold til det vedtatte driftsbudsjett.

 4. At det av styret framsatte årsregnskap viser et riktig bilde av foreningens inntekter, utgifter, eiendeler, gjeld og egenkapital.

bottom of page