top of page

Vedtekter

Vedtatt på årsmøte 9. mars 2016:

Jernbanens Båtforening
 

Vedtekter for Jernbanens Båtforening

 

§ 1 NAVN

Foreningens navn er Jernbanens Båtforening. Foreningen har organisasjonsnr. 997 192 974.

 

§ 2 FORMÅL

1. Havne- og opplagsplasser 

Foreningens formål er å sikre gode havne- og opplagsplasser for medlemmenes båter, ivareta medlemmenes øvrige interesser, samt fremme interessen for båt og friluftsliv.

 

2. Båtmiljø

Foreningen skal arbeide for å skape og ivareta et godt båtmiljø og kameratskap mellom medlemmene.

 

3. Samarbeid 

Foreningen skal samarbeide med andre båtforeninger og organisasjoner som vil fremme og ivareta foreningens interesser.

 

§ 3 MEDLEMSKAP

 

1. Krav til medlemskap

Med medlemskap menes medlem med båtplass. Alle som godtar vedtekter og havnereglement for Jernbanens Båtforening og har bostedsadresse i Oslo, eller kommuner uten adgang til sjøen, kan søke om medlemskap i foreningen. 

 

Alle medlemmer må oppgi post- og bostedsadresse samt telefonnummer til foreningen og er ansvarlig for å gi beskjed til foreningen ved endring. Tilsvarende må alle medlemmer oppgi den e-post adresse de til enhver tid kan nås på.

 

2. Søknad om medlemskap

Søknad om medlemskap sendes skriftlig til styret pr brev el e-post. Søknaden skal inneholde opplysninger om søkerens fullstendige navn og adresse, telefon, alder, yrke, båtens type og størrelse, forsikringsselskap og polisenummer og om mulig registreringsnummer. Dersom søkeren eier båt sammen med andre, skal søknaden også inneholde navn og adresse på disse. Medlemskap gjelder kun en person pr. båt. Endringer i medeierskap skal meddeles styret umiddelbart.

 

3. Vilkår for medlemskap

Alle medlemmer må godta de priser , vilkår og bestemmelser som til enhver tid er gjeldende for medlemskap i foreningen.

 

4. Behandling av søknaden

Styret avgjør om søknaden skal innvilges. Søkeren underrettes skriftlig om resultatet av behandlingen. Innvilget medlemskap trer i kraft når innmeldingsavgiften samt gjeldende kontingent og andre relevante avgifter er innbetalt.

 

Med medlemskap følger brygge og opplagsplass for en båt.

 

5. Overdragelse av medlemskap

a.

I tilfelle alvorlig og varig sykdom eller ved død, kan medlemskap og båtplass overdras til ektefelle eller registrert samboer, uten betaling av ny innmeldingsavgift. 

 

b.

Arving som arver båt som medlem hadde båtplass til, kan etter søknad få medlemskap og båtplass mot innbetaling av ny innmeldingsavgift. Dersom båtplassen ikke er overdratt etter pkt. a skal slik søknad prioriteres.

 

6. Omsetting av medlemskap

Medlemskap er ikke gjenstand for kjøp og salg.

 

§ 4. DUGNAD

Hvert medlem plikter å sørge for at vedtatt dugnad utføres. Dugnadsarbeid kan utføres av flere personer for en båteier. Båteiere over 75  år er fritatt for dugnad. Utført dugnad kan ikke overføres til neste sesong. Styret kan ved søknad gjøre unntak fra denne regelen.  Dersom et medlem ikke oppfyller sin dugnadsplikt, må vedkommende betale den vedtatte dugnadsavgift til foreningen. Arbeidsdag som mannskap og kranfører kan erstatte dugnadsdag.

 

§ 5 RETTIGHETER

Alle medlemmer har rett til nøkler til foreningens båthavn og lokaler mot depositum, og skal likebehandles i forhold til vedtekter, havnereglement og lovlig fattede vedtak av alle organer i foreningen.

 

Ektefelle, samboer eller medeier, kan tildeles nøkler til Jernbanens båtforening og dens lokaler mot depositum. Hun/han har også adgang til møter og har rett til å uttale seg på lik linje med medlemmer, men har ikke stemmerett og kan heller ikke inneha tillitsverv som velges av årsmøtet.

 

Et hvert medlem, som beviselig oppdager andre begå hærverk, tyveri, eller annen utilbørlig aktivitet, har rett til å bortvise vedkommende øyeblikkelig fra foreningens område, sikre seg bevis og rapportere forholdet til styret.

 

§ 6 FASTSETTELSE AV KONTINGENT OG AVGIFTER

Kontingent for medlemskap, samt alle avgifter fastsettes av årsmøtet. Kontingent og avgifter skal være innbetalt innen frist, og før båten settes på vannet .

 

Dersom innbetalingen ikke er foretatt innen nevnte frist, sendes purring umiddelbart med purregebyr fastsatt av årsmøtet. For hver purring etter det, økes purregebyret med det fastsatte beløpet nevnt ovenfor, fram til andre gangs purring. Ved unnlatelse av innbetaling innen fristen etter andre gangs purring, kan styret fatte vedtak om eksklusjon av medlemmet. Om det ikke betales etter andre gangs purring sendes kravet til inkasso.

 

§ 7 BEHANDLING AV TVISTESAKER

Ved uoverensstemmelse mellom medlemmer, kan en eller begge parter bringe saken inn for styret.

 

Tvist eller uoverensstemmelse mellom medlemmer / søkere som er medeier i en båt og styret, skal bringes skriftlig inn for årsmøtet for avgjørelse. Saker stilles i bero så lenge de er til behandling.

Alle klager på styret, herunder klager på styremedlemmer, skal normalt fremsettes skriftlig for styret, rent unntaksvis muntlig for styrets leder.

 

§ 8 UTMELDING

Utmelding av foreningen skal skje skriftlig til styret. Ved utmelding etter 1. april, se  § 6  skal kontingent og avgifter betales for hele kalenderåret.

 

Utmeldte skal tilbakelevere nøkler og eventuelle eiendeler som tilhører foreningen før båten forlater havna. Den utmeldte disponerer vinteropplagsplass fram til båten normalt skulle ha vært sjøsatt. Kasse(r) skal tømmes og ryddes og alle private gjenstander skal fjernes fra foreningens område innen båten forlater havna. Dersom dette ikke er imøtekommet, vil kasse(r) bli brutt opp og tømt for innhold.

 

Foreningen bærer intet ansvar for innholdet i kasser eller andre gjenstander som etterlates på foreningens område.

 

§ 9 EKSKLUSJON

Medlemmer som ikke overholder foreningens vedtekter eller som unnlater å rette seg etter styrets påbud, kan av styret ekskluderes av foreningen. Det må dog først gis en skriftlig advarsel. Den som er blitt ekskludert av styret har rett til å få sin sak behandlet på det første årsmøtet, og medlemmet må der få alminnelig flertall for at styrets beslutning skal bli omstøtt. Medlemmer som ekskluderes kan ikke fordre innbetalt kontingent tilbake.

 

Styret plikter å anmelde grovt hærverk, tyveri og andre forbrytelser i foreningen til politiet.

 

Dersom båtplassen uten inngått skriftlig tidsbegrenset avtale med styret ikke er blitt brukt av båteieren i løpet av to år, kan styret fatte vedtak om eksklusjon og selv overta plassen.

 

 § 10 HAVN OG VINTEROPPLAG 

 

1. Faste plasser

Bare båter som eies av foreningens medlemmer kan få fast plass i den havn foreningen disponerer.

 

2. Båtens dimensjoner

Av hensyn til tolkning av havne- og opplagsavgifter, settes grensen mellom båt og jolle, slik at farkoster over 12 fot betraktes som båt.

 

Størrelse på båter må ikke overskride dimensjoner på havneanlegget og den tildelte plassen. For tiden gjelder følgende maksimumsdimensjoner for båter i Jernbanens båtforening:

 

  • Lengde: til og med 31 fot. 

Styret kan etter søknad godkjenne større båt, forutsatt at størrelsen på tildelt plass og beliggenheten av denne etter styrets oppfatning ikke er til hinder for dette. Styret fastsetter avgifter for slik båt i samme vedtak. Båt større enn 31 fot har ikke rett til vinteropplag uten etter særskilt avtale.
 

  • Bredde: til og med 3,6 meter

  • Dybde: til og med 1,75 meter

  • Vekt: løftekranens kapasitet (ca 5 tonn)

 

 3. Forsikring av båter

Alle båter på foreningens område skal til en hver tid være forsikret, minimum ansvarsforsikring. Styret har når som helst rett til å kreve dette dokumentert. Medlemmer uten båtforsikring kan av styret bli pålagt å fjerne sine båter fra havna.

 

4. Opp- og utsett av båter

Alle båter skal være sjøsatt innen 1. juni. Hvis det på grunn av sykdom eller annen tvingende grunn ikke kan overholdes, må havnesjefen straks underrettes. Han bestemmer hvordan den oppståtte situasjonen videre skal håndteres.

 

5. Beregning av havne- og opplagsavgift

Havneavgiften beregnes etter breddemeterprisen for den tildelte bryggeplassen. Opplagsavgiften beregnes etter lengdefotprisen av båtens lengde.

 

6. Bytte av båt

Ved bytte til annen/større båt må medlemmet sende søknad til styret som avgjør om søknaden kan innvilges.

Den nye båten må tilfredsstille kravene etterbestemmelsene her. 

 

7. Omsetting av båtplasser

Båtplasser er ikke gjenstand for kjøp og salg, og kan heller ikke disponeres til fordel for tredjemann.

 

8. Gjesteplasser

Retningslinjer for gjesteplasser avgjøres av styret. Hvis en båtplass ikke skal brukes i en tidsbegrenset periode, bør dette straks meldes til styret, som da disponerer plassen som gjesteplass.

 

9. Kondemnerte båter

Kondemnerte båter skal fjernes fra opplagsområdet av eieren. Dersom dette ikke skjer, blir båten fjernet av foreningen på eierens bekostning.

 

§ 11 ÅRSMØTET

1. Øverste myndighet

Årsmøtet er foreningens øverste myndighet. Alle vedtak, unntatt endring av vedtekter, som krever 2/3 flertall, fattes med alminnelig flertall.

 

2. Innkalling

Årsmøtet holdes senest innen utgangen av mars måned. Innkallingen skal skje skriftlig, per post eller e-mail senest 4 uker før årsmøtet, med dagsorden, styrets årsberetning og revidert regnskap, innstilling fra valgkomiteen, samt eventuelle andre saksdokumenter.  Saksdokumentene kan i stedet for utsending gjøres tilgjengelig på foreningens hjemmeside.

 

3. Stemmerett

Stemmeberettiget er den som er medlem.  Et medlem som er forhindret fra å møte opp på årsmøtet, kan gi sin fullmakt til et annet medlem, ektefelle, samboer eller medeier. I slik tilfelle teller denne fullmakten som en stemme under voteringer. Fullmakten må forevises møteledelsen. Et medlem kan kun stille med en fullmakt.

 

4. Beslutningsdyktighet

Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er innkalt på lovlig måte, uansett fremmøte

 

5. Valgbarhet til tillitsverv

Medlemmer kan ikke uten gyldig grunn nekte å påta seg tillitsverv. Dog kan umiddelbart gjenvalg nektes. Ingen bør mot sin vilje påtvinges ledervervet. Umiddelbar gjenvalg kan nektes.

 

6. Dagsorden

Alle saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest
1. februar. Årsmøtet behandler kun følgende saker:

 

1.  Godkjenning av innkallingen

 

2.  Godkjenning av dagsorden

 

3.  Valg av møteleder

 

4.  Valg av referent

 

5.  Valg av to protokollunderskrivere

 

6.  Styrets og havnekomiteens årsberetning

 

7.  Revidert regnskap for det siste kalenderåret

 

8. Innkomne forslag

 

9. Bevilgninger og honorarer

 

10. Budsjett

 

11.  Valg

 

12.  Vedta prokura

 

 

7. Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret når det finner det nødvendig, eller når minst 1/5 av medlemmer krever det.

 

Ekstraordinært årsmøte skal kun behandle de saker som er årsak til innkalling av ekstraordinært årsmøte. Det er ikke anledning til å benytte fullmakter.

 

For øvrig gjennomføres ekstraordinært årsmøte i samsvar med foreningens vedtekter som gjelder for ordinært årsmøte, og innkalling sendes senest 4 uker etter at saken er reist overfor styret.

 

Den som reiser krav om ekstraordinært årsmøte skal få skriftlig bekreftelse på at saken er brakt inn for styret.

 

§ 12 ÅRSMØTEVALGTE ORGANER

 

1. Taushetsplikt.

Tillitsvalgte har taushetsplikt i forhold til personopplysninger som de har fått i kraft av sitt tillitsverv.

 

2. Styret og havnekomiteen

Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer. Leder, nestleder, sekretær, kasserer og ett medlem. I tillegg velges ett varamedlem, samt en havnekomite med 5 medlemmer.

 

Leder velges hvert år. Nestleder er leder i havnekomiteen. De øvrige velges for 2 år. Revisorer og alle varamenn velges for et år av gangen.

 

Tre av styrets medlemmer må være jernbaneansatte.

Styret er ansvarlig overfor årsmøtet og skal gjennomføre årsmøtets vedtak, samt ha ansvar for den daglige drift av foreningen.

 

Styret er beslutningsdyktig når 3 av dets medlemmer eller varamedlemmer er tilstede. Vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er fungerende leders stemme utslagsgivende.

Påbud og vedtak som iverksettes av styret overfor medlemmene skal være innenfor gjeldende vedtekter og reglement.

 

3. Valgkomiteen

Valgkomiteen består av 3 medlemmer som velges av årsmøtet. Valgkomiteen skal under sitt arbeid påse at de tillitsvalgte representerer et størst mulig utvalg av de båttyper som til enhver tid har plass i Jernbanens båtforening.

 

4. Protokollunderskrivere

Protokollunderskrivere har ansvar for å påse at protokoll fra årsmøte / ekstraordinært årsmøte, er i samsvar med de fattede vedtak.

 

Protokollen må underskrives senest 1 måned etter årsmøtet.

 

5. To revisorer

Revisorene har ansvar for revisjon av foreningens årsregnskap etter god revisjonsskikk innen 1. februar.

 

§ 13 OPPLØSNING

Nedleggelse av foreningen

 

Forslag om nedleggelse av Jernbanens båtforening må fremmes for styret innen 1. februar og behandles på ordinært årsmøte. Slikt vedtak krever 2/3 flertall blant de stemmeberettigede, inklusive fullmakter.

 

Dersom et slikt vedtak blir fattet, skal styret innkalle til ekstraordinært årsmøte innen 3 måneder. Endelig avgjørelse om nedlegging av foreningen skjer da ved simpelt flertall blant stemmeberettigede.

 

I tilfelle nedleggelse av Jernbanens båtforening, skal foreningens midler tilfalle Norsk Selskap til Skibbrudnes Redning. (N.S.S.R)

 

bottom of page